Water - een globale markt - BWT Best Water Technology 

Water - een globale markt

De vraag naar water zal aanzienlijk blijven toenemen. Tegelijkertijd neemt de beschikbaarheid van vers water af door besmetting, dalende grondwaterniveaus, opgedroogde bronnen en klimaatveranderingen. Tijdens de laatste 30 jaar is waterverbruik in de VS verdrievoudigd, terwijl de bevolking slechts met 50% is toegenomen. Globaal waterverbruik verdubbelt elke 20 jaar, meer dan 2 maal zo snel als de bevolkingsgroei. De actuele trend doet vermoeden dat een derde van de wereldbevolking tegen 2025 geen toegang tot vers drinkwater zal hebben.

De waarde van de globale markt voor water wordt door Goldman Sachs (2008) geschat op ca. 425 miljard VS-dollars, met een langetermijngroei van 4 tot 6%. In industriële markten wordt over een termijn van 5 tot 10 jaar een gemiddelde groei van 3 tot 5% (VS en West-Europa) verwacht, door een verbetering van de bestaande infrastructuur voor (afval)water; dit in vergelijking met een toename van 10% of meer in sterk groeiende markten (China en India), door de creatie van een nieuwe infrastructuur voor (afval)water.

Door het  aanzienlijke onevenwicht tussen vraag en aanbod zullen de sterkste groeisectoren in de globale markt voor water de technisch hoogstaande waterbehandelingsprocessen zijn:

Filtratie/ultrafiltratie – verbeteringen in deze processen kunnen het gebruik van chemicaliën bij waterbehandeling onnodig maken:

  • Omgekeerde osmose (membraantechnologie)
  • Ontzilting (drinkwater uit zeewater)
  • UV en ozon ontsmettingssystemen – een kostenbesparend alternatief voor waterontsmetting met chloor
  • Watertests